TOPlist
   

CVČ - prezentačný list

O NÁS
Centrum voľného času, Havranské 9, v Banskej Bystrici bolo zriadené Okresným úradom, s účinnosťou od 1.1.1997. Zriaďovateľom Centra voľného času je Mestský úrad v Banskej Bystrici.
Centrum voľného času je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. CVČ v školskom roku 2019 - 2020 otvorilo 126 pravidelných záujmových útvarov, ktoré navštevuje 1624 členov do 15 rokov, 40 členov nad 15 rokov k 15.09.2019. Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy pre žiakov základných škôl a deti materských škôl, preventívne programy pre materské a základné školy,...

ZIMNÝ POHĽAD Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU

KDE SME
Riaditeľstvo: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Oddelenie na Fončorde: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Oddelenie v Sásovej: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - ZRUŠENÉ ZRIAĎOVATEĽOM MESTOM B. BYSTRICA K 15.7.2013
Magurská 14, 974 11 Banská Bystrica

Č O  J E  N A Š O U   N Á P L Ň O U
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, v priebehu školského roka deti a mládež navštevujú záujmové útvary /krúžky/ a počas prázdninových dní usporadúvame pre deti a mládež rôzne prázdninové podujatia, zóny voľného času a prímestské tábory. Našim prvoradým cieľom je uskutočňovať prevenciu voči v súčasnosti veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom, formou vypĺňania voľného času pre deti a mládež v priebehu celého pracovného týždňa, ale aj víkendu. Podujatia sú zamerané na rozvoj celej osobnosti mladého človeka, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.
"V športe hľadať krásu, krásu hľadať v umení, v umení nájsť múdrosť, ktorú vedieť využiť."
Naša organizácia sa podieľa aj na vypĺňaní voľného času zdravotne a mentálne postihnutým deťom.

K T O  S A  V Á M   V E N U J E

Mgr. Richard Vrbovský

riaditeľ CVČ

Mgr. Jozef Lupták

vychovávateľ CVČ

Bc. Dominika Vaninová

vychovávateľka CVČ

Mgr. Lucia Sirotiarová

vychovávateľka CVČ

Mgr. Lucia Petrusová

vychovávateľka CVČ

a ďalších 39 externých vedúcich záujmových útvarov, ktorí vypĺňajú voľný čas deťom i mládeži a pritom rozvíjajú ich záľuby.

S   K Ý M   S P O L U P R A C U J E M E
Pedagogickí zamestnanci CVČ spolupracujú s materskými školami, základnými školami, školskými klubmi, športovými klubmi, Slovenským výborom pre UNICEF, pracovníkmi Národného parku Nízke Tatry /skr. NAPANT/, Spoločnosťou pre ochranu vtákov Slovenska /skr. SOVS/, Hasičského a záchranného zborom MVSR, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Galaxy bowling BB, Jazdeckou školou v Ľubietovej, občianskymi združeniami v mestských lokalitách i ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.

K R Ú Ž K Y
Ponúkame  vhodné využitie voľného času pre všetky vekové kategórie:

- Predškoláci
- Školáci
- Stredoškoláci
- Vysokoškoláci
- Deti a rodičia
- Dospelí a seniori

Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy na enviromentálnu tému pre žiakov základných škôl, preventívne programy pre materské škôlky a základné školy,...