TOPlist
   

CVČ - prezentačný list

O NÁS
Centrum voľného času, Havranské 9, v Banskej Bystrici bolo zriadené Okresným úradom, s účinnosťou od 1.1.1997. Zriaďovateľom Centra voľného času je Mestský úrad v Banskej Bystrici.
Centrum voľného času je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. CVČ v školskom roku 2019 - 2020 otvorilo 126 pravidelných záujmových útvarov, ktoré navštevuje 1624 členov do 15 rokov, 40 členov nad 15 rokov k 15.09.2019. Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy pre žiakov základných škôl a deti materských škôl, preventívne programy pre materské a základné školy,...

ZIMNÝ POHĽAD Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU

KDE SME
Riaditeľstvo: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Oddelenie na Fončorde: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Oddelenie v Sásovej: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - ZRUŠENÉ ZRIAĎOVATEĽOM MESTOM B. BYSTRICA K 15.7.2013
Magurská 14, 974 11 Banská Bystrica

Č O  J E  N A Š O U   N Á P L Ň O U
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, v priebehu školského roka deti a mládež navštevujú záujmové útvary /krúžky/ a počas prázdninových dní usporadúvame pre deti a mládež rôzne prázdninové podujatia, zóny voľného času a prímestské tábory. Našim prvoradým cieľom je uskutočňovať prevenciu voči v súčasnosti veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom, formou vypĺňania voľného času pre deti a mládež v priebehu celého pracovného týždňa, ale aj víkendu. Podujatia sú zamerané na rozvoj celej osobnosti mladého človeka, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.
"V športe hľadať krásu, krásu hľadať v umení, v umení nájsť múdrosť, ktorú vedieť využiť."
Naša organizácia sa podieľa aj na vypĺňaní voľného času zdravotne a mentálne postihnutým deťom.

K T O  S A  V Á M   V E N U J E

Mgr. Richard Vrbovský

riaditeľ CVČ

Mgr. Katarína Líšková

zástupca riaditeľa CVČ

Bc. Alexandra Čerbová

vychovávateľka CVČ

Mgr. Jozef Lupták

vychovávateľ CVČ

Bc. Dominika Vaninová

vychovávateľka CVČ

Mgr. Lucia Sirotiarová

vychovávateľka CVČ

Mgr. Lucia Petrusová

vychovávateľka CVČ

a ďalších 39 externých vedúcich záujmových útvarov, ktorí vypĺňajú voľný čas deťom i mládeži a pritom rozvíjajú ich záľuby.

S   K Ý M   S P O L U P R A C U J E M E
Pedagogickí zamestnanci CVČ spolupracujú s materskými školami, základnými školami, školskými klubmi, športovými klubmi, Slovenským výborom pre UNICEF, pracovníkmi Národného parku Nízke Tatry /skr. NAPANT/, Spoločnosťou pre ochranu vtákov Slovenska /skr. SOVS/, Hasičského a záchranného zborom MVSR, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Galaxy bowling BB, Jazdeckou školou v Ľubietovej, občianskymi združeniami v mestských lokalitách i ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.

K R Ú Ž K Y
Ponúkame  vhodné využitie voľného času pre všetky vekové kategórie:

- Predškoláci
- Školáci
- Stredoškoláci
- Vysokoškoláci
- Deti a rodičia
- Dospelí a seniori

Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy na enviromentálnu tému pre žiakov základných škôl, preventívne programy pre materské škôlky a základné školy,...